WSPÓŁPRACA

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

RODO PDF Drukuj

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych Klientów w Międzychodzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. realizowana jest na podstawie:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Sikorskiego 21A,
64-400  Międzychód.

Dane osobowe
Danymi osobowymi w rozumieniu dyrektywy i rozporządzenia są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane osobowe obejmują informacje np. liczbowe, graficzne, alfabetyczne, itp.
Danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, nr pesel, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub inne dane, które pozwalają na ustalenie tożsamości danej osoby  fizycznej.

Znaczenie RODO
RODO ma zwiększyć stopień ochrony danych osobowych osoby fizycznej. Dane powinny być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Gromadzenie przez nas danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawarcia umowy sprzedaży ciepła i usług związanych.
Dane osobowe pozyskujemy od Państwa przy zawieraniu umów przyłączeniowych / sprzedaży  lub podczas prowadzonej przez nas działalności obejmującej przesył, dystrybucję, sprzedaż ciepła oraz sprzedaż surowców węglowych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

 • Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie przez okres niezbędny do:
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.

Powierzenie lub udostępnienie danych
Państwa dane mogą zostać powierzone do przetwarzania w naszym imieniu wyłącznie w granicach obowiązujących umów i prawa np.:

 • obsługa wykorzystywanych przez nas systemów, ich serwisu i utrzymania,
 • podwykonawcom / zleceniobiorcom realizującym prace zlecone,
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, usługi prawne.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 • Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
 • Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, lub  wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 • Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego.
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 • Prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych
Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. jako administrator Państwa danych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa posiadanych danych osobowych i ich przetwarzania. Ponadto posiadamy procedury wewnętrzne: Politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, Archiwizacja danych na komputerach w spółce.

Prawo złożenia skargi
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez naszą spółkę danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 21A, 64-400 Międzychód

NIP: 595-000-00-52

tel. 95 748 2936, 95 748 2937       fax. 95 748 38 82